top of page

成人流行曲及鋼琴考級課程

ABRSM考級課程
  • 想有系統學琴

  • 想短時間成功考級/提升水平

  • 95%琴試、樂理試合格

  • ​任何基礎既你

  • ​想短時間彈識一首歌

  • ​想學D樂理同睇譜

bottom of page